prekmurska šunka

Društvo za promocijo in zaščito Prekmurskih dobrot

Lendavska ulica 1
9000 Murska Sobota, SLO
Tel: +386 (02) 526-14-35
dpzpd@siol.net

Novice in obvestila o spremembah na portalu lahko prejemate na svoj elektronski naslov ...

» naročilo na novice

Ali poznate sestavo prekmurske gibanice?

» Glasujem      » rezultati ankete

KHETAN TU TE ME – STIČIŠČE KULTUR

15. 09. 2016

»Operacijo »KHETAN TU TE ME – STIČIŠČE KULTUR« sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija. Izvaja se v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne naložbe: 9.1 Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti, specifičnega cilja: 9.1.3 Preprečevanje zdrsa v revščino oziroma socialno izključenost in zmanjševanje neenakosti v zdravju.«

Namen operacije je povečati zaposljivost in socialno vključenost Romov preko opolnomočenja in povečevanja zmožnosti socialnih in kulturnih kompetenc romskega prebivalstva. Raznoliko dejavnost na področju kulture želimo povezati in oblikovati etno-turistični produkt, ki bo preko organizacije kulturnih dogodkov in družabnih prireditev v naselje Pušča privabil obiskovalce in jim omogočil pristno izkušnjo romskega načina življenja.

Višina sofinanciranja: 119.914,24 EUR

Cilji

 1. Povezati organizacije, ki delujejo na področju kulture v naselju Pušča in animirati prebivalstvo za aktivno vključevanje v njihovo delovanje.

 2. Okrepiti aktivnosti na področju kreativne uporabe tradicionalne romske kulinarike in njeno povezovanje z drugimi oblikami ustvarjalnosti.

 3. Usposobiti romsko prebivalstvo za delovanje na različnih področjih predstavljanja romskega kulturnega izročila (glasba, ples, pripovedovanje zgodb) in zagotoviti pogoje za trajno izvedbo kulturnih vsebin.

 4. Zasnovati etno-turistični produkt, skozi katerega se bodo prepletale različne kulturne dejavnosti in njihovi akterji ter oblikovati poslovni model sodelovanja, ki bo omogočal vključevanje različnih deležnikov na področju kulture v romskem naselju.

 5. Oblikovati celostni model komuniciranja z javnostmi, ki bo služil kot trajna podpora informiranju o kulturni ponudbi Pušče.

Kazalniki:

 • Izveden strokovni posvet za oblikovanje programa aktivnosti na področju kulturnega udejstvovanja.

 • Izvedene 3 predstavitveno-motivacijske delavnice za prebivalce naselja Pušča.

 • Oblikovan končni vsebinski in terminski program izvedbe aktivnosti.

 • Tradicionalna in kreativna romska kulinarika: izvedenih 8 praktičnih kulinaričnih delavnic in izdelanih 10 novih receptur jedi in izdanih 500 izvodov publikacije kulinarika, izvedene 3 pilotne prezentacije na različnih promocijskih dogodkih, zagotovljeni video materiali o poteku usposabljanj za izobraževalne in promocijske namene.

 • Glasba in ples kot izraz kulturne identitete Romov: izvedenih 10 tematskih delavnic s področja glasbenega in plesnega ustvarjanja, oblikovan program in izvedene predstavitve na dogodkih.

 • Romsko pripovedništvo in legende našega kraja: izdelan nabor zgodb in legend naselja Pušča, izvedene pravljične ure v vrtcih kjer otroci ilustrirajo zgodbe in izdanih 500 izvodov slikanice »Legende našega kraja«.

 • Izvedeni 2 etno-kulturni prireditvi v naselju Pušča in sodelovanje na tradicionalnih kulturno turističnih prireditvah.

 • Usposobljeni pripadniki romske skupnosti in oblikovana ponudba kulturnih storitev ter oblikovan poslovni model trajnega sodelovanja.

 • Vzpostavljen spletni portal projekta, Facebook profil, You tube kanal, realizirane objave v klasičnih medijih.

www.eu-skladi.si

 

 

  

EVROPSKA UNIJA
REPUBLIKA SLOVENIJA
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje.

Ta spletna stran je nastala s pomočjo Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Za vsebino spletne strani je odgovorno Društvo za promocijo in zaščito prekmurskih dobrot. Spletna stran v nobenem pogledu ne odraža stališče Evropske unije. Organ upravljanja programa razvoja podeželja RS za obdobje 2007-2013 je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Copyright © Diši po Prekmurju, production & design: Creativ, Novi mediji d.o.o.